سفر براي ديدار گل حسرت
تالوم، يكم مهرماه نود
اين صخره‌ها با لبه‌هاي باثبات و جلوه‌يي استوار از دير‌پايي و هميشه‌گي بودن به‌آميزه‌يي الهام‌آميز از بستر و تابوت ماننده‌اند.
در ابتداي صبحي كه از دور‌دست‌هاي نوميدي مايه‌ور بود در هجاي نامفهوم موجي‌هايي بي‌ثبات كه از رويا و وهم سرشار بود، سوار بر زورق حيرت‌انگيز دره‌ها در درياي شگفت‌انگيز طبيعت بكر تا دور دست‌هاي دور رانديم و باز آمديم در حالي‌كه با حسرت به‌اين گل چشم دوخته بوديم: