گذشته‌يي تباه شده، آينده‌يي مالامال از بي‌زاري و نفرت، و سرنوشتي كه به‌آن گردن مي‌نهم.