در دايره‌ي تنگ روزهايي كه مي‌آيند و نمي‌پايند، فقط خاطره‌‌ي توست كه مكرر مي‌شود؛ خطي طولاني، درخشان و حسرت‌انگيز كه گويي تا ابد ادامه خواهد يافت.