...در طول زنده‌گي‌ام حرف‌هاي زيادي شنيده‌ام و جمله‌هاي زيادي نوشته‌ام اما اين يكي را خوب در ذهن‌ام نگه داشته‌ام ؛« براي به‌دست آوردن چيزي كه تا به‌حال نداشته‌اي، بايد كسي شوي كه تا به‌حال نبوده‌اي». ـ‌ اين شايد آخرين جمله‌ي زنده‌گي‌ام باشد.
«گابريل كارسيا ماركز»