لحظاتي كه هرگز دوست نداشتم شاهد ديدن دوباره‌شان باشم.