سي‌ام خرداد

تو قلب‌ات را دوست داری
زنده‌‌گی قلب تو را دوست دارد
و قلب تو در سینه‌ی من ‌است
و من زنده‌گی را دوست دارم.

تو را صدا می کنم
و زنده‌گی صدای مرا می‌شنود
تو صدای مرا نمی‌شنوی
و من قلب‌ات را دوست دارم.

عشق‌های بزرگ را دیده‌ام
در گورستان‌های تاریک سکوت،
پیش ازآن‌که لب‌ها به‌اعتراف گشوده شوند
خدا را، عشق‌های بزرگ را
من این‌گونه دیده‌ام.
و می‌دانم که زنده‌گی
تنها با اولین پاسخ روشن تو
به‌صدای من
در قلب‌های ما جاری خواهد ‌شد.